สวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้

สรุปผลการKM สวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ในการนี้จะสรุปเกี่ยวกับพนักงานเงินรายได้

 

   ค่าชดเชยพนักงานเงินรายได้ที่มีสิทธิในกองทุนพนักงานเงินรายได้ ผู้ใดออกจากงาน เพราะเหตุอื่นที่มิใช่การลากออ เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ลาออกเมืองอายุครบ 55 ปีบริรูรณ์ ให้พนักงานเงินรายได้ผู้นั้นได้รับค่าชดเชยตามอัตราเงินเดือนสุดท้าย ดังต่อไปนี้

   1 เมื่อผู้ปฏิบัติงานดิดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน จำนวน 6 เดือน