สรุปการฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

          องค์ประกอบและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจข้อมูล

     ข้อมูลเนื้อหา Content Information 

     ข้อมูลรายละเอียดการสงวนรักษา Preservation Desciption Information

     ข้อมูลของแพคเกจ Packaging Information

     ข้อมูลคำอธิบาย Descriptive Information

          วัตถุข้อมูล Data Object ชุมชนผู้ใช้เป้าหมาย designated community จะสามารถตีความวัตถุข้อมุล ให้มีความหมายได้จะต้องประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบต่อไปนี้ 

     1. ความรู้ของชุมชนผู้ใช้เป้าหมาย

     2. ข้อมูลการนำเสนอของวัตถุข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ชุมชนผู้ใช้เป้าหมาย ที่เป็นนักเขียนโปรแกรมภาษา Java ต้องมีความรู้ knowledge base ที่สามารถเข้าใจวัตถุข้อมูลที่จัดเก็บใน archive ได้แก่ โปรแกรมในภาษา Java (Java source code) ได้

          เกณฑ์การประเมิน/คัดเลือกข้อมูลที่ส่งเข้ามาในระบบ หรือข้อมูลดิจิทัลที่จะจัดเก็บรักษา การกำหนดรหัสบ่งชี้ ของทรัพยากรดิจิทัล การตรวจสอบปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเมทาดาตาของทรัพยากรดิจิทัล ว่ามีความครบถ้วน

          - ผู้สร้างข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลที่ระบบ archive เก็บรักษา 

          - ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลที่เก็บรักษา เช่น ชุมชนผู้ใช้เป้าหมาย เป็นกลุ่มย่อยของผู้ใช้ข้อมูลที่มีความเข้าใจในข้อมูลที่เก็บรักษา

          - ผู้บริหารจัดการ กลุ่มผู้รับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของระบบ

          ความท้าทายของการเก็บรักษาข้อมูลดิจิทัล การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลนั้นยากกว่าการเก็บรักษาข้อมูลในแบบดั้งเดิม ข้อมูลดิจิทัลสามารถเสียหายได้ง่าย รูปแบบไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลอาจมีการล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เป็นสื่อในการจัดเก็บ เช่น ฟลอบปี้ดิสก์ หรือแผ่นซีดี เป็นต้น รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอ่านไฟล์ชนิดต่างๆ อาจล้าสมัย

          แผนการจัดการข้อมูลวิจัย  จะมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นบ้างในโครงการวิจัย รูปแบบ ประเภทข้อมุล ปริมาณข้อมูล มาตรฐานที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การจัดการลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ หรือม่ีข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้งานข้อมูล แผนการแบ่งปันข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล และความคงอยู่ของข้อมูลในระยะยาว เป็นต้น

     

          

Rating

Average: 5 (1 vote)