การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่ KM in Modern Organization

 

สรุปการจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่ KM in Modern Organization

จากมุมมองที่ผ่านมาถึงยุค 90s มุมมองการจัดการความรู้เริ่มต้นมุ่นเน้นไปที่แหล่งความรู้ จากทรัพยากรธรรมชาติในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นความรู้ งานที่ใช้ความรู้ในสังคมฐานความรู้

KM เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายการทำ KM คือ

  1. พัฒนาคน ทำอย่างไรให้คนเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น ที่ล้มเหลวจะไม่ทำซ้ำ
  2. พัฒนากระบวนการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิภสพ ประสิทธิผล นวัตกรรม
  3. พัฒนาองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมาย องค์กรแห่งการเรียนรู้

KM ในองค์กร ไม่มีถูกไม่มีผิด ไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับริบทของแต่ละองค์กร

อุปสรรคของ KM ในองค์กร ประกอบด้วย

1.บุคลากรขาดความสนใจ

2. ขาดความรู้

3. ขาดแรงจูงใจ

4.ข้อจำกัดของบุคลากร เช่น ขาดความรู้และทักษะ

5. ผู้บริหารไม่ไม่ความมุ่งมั่น

6. ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรไม่เอื้อ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ KM ในองค์กร ประกอบด้วย

1.เป้าหมายระดับต้น เน้นกระบวนการ

2. เป้าหมายระดับถัดมา เน้นการนำองค์กร

3. เป้าหมายระดับสูง เน้นการวงกลยุทธ์  และการปฏิบัติงาน

ประเภทความรู้ ประกอบด้วย

  1. ความรู้ปรากฏชัดแจ้ง เป็นเอกสาร สื่อ จัดเก็บได้ เช่นหนังสือ ตำรา บทความวารสาร คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ
  2. ความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่ใช่เอกสาร ระบุยาก เช่น ความรู้เชิงปฏิบัติการ ความชำนาญ ภูมิปัญญา ฯลฯ

KM ยุคดิจิทัส โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ KM การเชื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต Facebook หรือ พื้นที่จัดเก็บและเข้าถึง ใน Cloud

KM จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การทำ KM ควรอยู่ในกระบวนการทำงานปกติของหน่วยงาน

ก่อนทำ KM ต้องรู้จักและเข้าใจบริบทขององค์กรโดยเฉพาะเป้าหม้ายของการทำ KM และการนำ KM มาใช้

 

 

 

Rating

Average: 5 (1 vote)