สรุปการฟังบรรยาย การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน และการลงรายการบรรณานุกรม

 การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนม้ติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน

    ห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน  เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยครูในโรงเรียนจัดการเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดได้ง่ายขึ้น โดยทำอย่างจะอยู่ในระบบเดี่ยวกันหมดเลย ตั้งแต่การลงบรรณานุกรม การยืมคืน การสมัครสมาชิก สถิติผู้เข้าใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานได้ง่ายขึ้น

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย

1 การจัดการและการบริหารระบบ เป็นส่วนงานสำหรับ ผู้ใช้งานใช้ในการบริหารจัดการระบบงานห้องสมุดเบื้องต้น