เรื่อง การจัดการรายการทรัพยากร (Item) ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง: กรณีบันทึกข้อมูลบาร์โค้ดวารสารไม่ถูกต้อง

 

เรื่อง การจัดการรายการทรัพยากร (Item) ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง:

กรณีบันทึกข้อมูลบาร์โค้ดวารสารไม่ถูกต้อง

          การลงทะเบียนวารสาร จัดเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดมากอีกขั้นตอนหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบทุกครั้ง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลในส่วนของการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการตรวจสอบซ้ำนั่นคือ "รหัสบาร์โค้ด"

          รหัสบาร์โค้ด เป็นเหมือนหมายเลขประจำตัวของวารสารฉบับนั้น ๆ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานรวบรวมวารสารเพื่อเย็บตัวเล่ม รายละเอียดของวารสารในระบบกับตัวเล่มวารสารต้องถูกต้องตรงกัน เช่น ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน พ.ศ. และรหัสบาร์โค้ด ดังนั้น เมื่อพบว่ารหัสบาร์โค้ดไม่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนวารสารจำเป็นจะต้องแก้ไขทันที ดังขั้นตอนต่อไปนี้

บาร์โค้ดไม่ถูกต้อง

1. เมื่อพบว่ารหัสบาร์โค้ดไม่ถูกต้อง ให้เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดเลือกเมนู แทนที่บาร์โค้ด(Replace)

 

 

 

2. เมื่อกดเมนู แทนที่บาร์โค้ด (Replace) ให้ใส่บาร์โค้ดที่ต้องการเปลี่ยน ให้ถูกต้องจากนั้น กดเลือก OK

รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, ภาพหน้าจอ, ตัวอักษร, จำนวน

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

          เมื่อทำการแทนที่บาร์โค้ดที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บาร์โค้ดจะทำการเปลี่ยนแปลงในหน้ารายการทรัพยากร ดังภาพ

 

บาร์โค้ดที่ถูกต้อง

รูปภาพประกอบด้วย ข้อความ, ภาพหน้าจอ, จำนวน, ตัวอักษร

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

 

 

          เมื่อรหัสบาร์โค้ด ข้อมูล รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของวารสารถูกต้อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทุกคน จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาหรือชะงักที่งานใดงานหนึ่ง ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพ และยังสามารถบริการทรัพยากรสารสนเทศได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

 

 

 

Rating

No votes yet