การจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ  

 

 การจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ  

1. การตรวจรับหนังสือพิมพ์

1.1 ตรวจสอบรายชื่อหนังสือพิมพ์ว่าตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ ครบตามรายการทีบอกรับหรือไม่ หากไม่ครบต้องรีบแจ้งผู้จำหน่ายทันที

1.2 ตรวจสอบสภาพหนังสือพิมพ์ที่ได้รับขั้นต้น หากพบว่า ชำรุด ฉีกขาด ต้องรีบแจ้งผู้จำหน่ายทันที

ภาพที่ 1 การตรวจรับหนังสือพิมพ์ลงกระดาษ

 

2. ประทับตราห้องสมุด