ขั้นตอนการขอรับค่าเงินค่าประกันสมาชิกภายนอกคืน

ขั้นตอนการขอรับค่าเงินค่าประกันสมาชิกภายนอกคืน

      เมื่อผู้ใช้ต้องการขอรับค่าเงินค่าประกันคืน กรณียกเลิกการเป็นสมาชิกภายนอกแบบยืมได้ จะมีด้วยกัน 2 ประเภท

     1.บุคคลภายนอก ค่าประกัน 250 บาท สำหรับนักเรียน

ตั้งแต่ ป.1 – มัทธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช

    2 บุคคลภายนอก ค่าประกัน 500 บาท สำหรับ นักศึกษาภายนอกระดับ ปวส ขึ้นไปและผู้ใหญ่

     โดยมีขั้นตอนการขอรับค่าเงินค่าประกันคืนดังนี้

     1.เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบในระบบ ALIST ว่ามีหนังสือหรือค่าปรับค้าง โดยสแกนบัตรสมาชิก ดังรูปที่ 1

                                       รูปที่ 1 การตรวจสอบสมาชิกในระบบ ALIST

     2.กรณีไม่มีหนังสือหรือค่าปรับค้างให้ไปลบฐานข้อมูลสมาชิกได้เลยโดยเข้าไปในในหน้าจอ สมาชิกเพื่อลบ แต่ถ้ามีก็ให้เคลียให้เรียบร้อยก่อน (ถ้าไม่มีใบเสร็จจะไม่ได้ค่าประกันคืน)

                                  รูปที่ 2 การเข้าไปลบฐานข้อมูลสมาชิกในระบบ ALIST

   
3. เมื่อลบข้อมูลในระบบ ALIST ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับเงินค่าประกันคืนให้ครบถ้วน ดั่งรูปที่ 3

                                       รูปที่ 3 แบบฟอร์มการขอรับเงินค่าประกันคืน

 

                                                             รูปที่ 4 ใบสำคัญรับเงิน

 

4. เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้นำเอกสารไปเบิกได้ที่ฝ่ายการเงินสำนักวิทยบริการโดยเจ้าหน้าที่นำส่งต้องเซ็นรับในสมุดเพื่อเป็นหลักฐาน ดั่งรูปที่5

                                                                          รูปที่ 5 สุมุดเซ็นรับเงิน

 

 

 

 

Rating

Average: 1 (1 vote)