กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

 

กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

     การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง สำหรับการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องการะบบการทำงานที่คล่องตัว ต้องการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงในการนำสู่เป้าหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อความอยู่รอด (Survive) และความก้าวหน้า (Growth) ขององค์การของหน่วยงาน หรือของธุรกิจของตนในอนาคต

 

4 คำถามสำคัญในการจัดทำแผน

1.       ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน? = SWOT Analysis

2.       ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน? = กำหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางขององค์กร

3.       เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร? = กำหนดกลยุทธ์

4.       เราจะต้องทำหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง? เพื่อไปถึงจุดนั้นเตรียมการวางแผน = แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

 

การวางแผนยุทธศาสตร์

1. วิสัยทัศน์

ภาพความสำเร็จของหน่วยงานที่หน่วยงานต้องการจะเป็นหรือปราถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ในอีก 5ปี ถัดไป หน่วยงานจะมีภาพความเสร็จเป็นเช่นไร

2. พันธกิจ

สิ่งที่หน่วยงานจะต้องมี หรือต้องทำตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดขึ้นและประสบผลสำเร็จ

3. เป้าหมาย

เป้าหมายหลักของหน่วยงานที่ระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับบริการรวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับไว้อย่างชัดเจน โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ

4. ยุทธศาสตร์ หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทาง หรือวิธีการที่หน่วยงานดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ หรือทางเลือกที่ดีที่สุด ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ

5. แผนที่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด

แผนภาพ หรือแผนภูมิสรุปภาพยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยแสดงถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีความสัมพันธและความเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนของแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงเหตุและผน อันจะก่อนให้เกิดนำไปสู่ผลลัพะตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดไว้ด้วย

 

Rating

Average: 5 (1 vote)