การจัดเรียงรายการอ้างอิง

 

การจัดเรียงรายการอ้างอิง

หลักเกณฑ์การจัดเรียงรายการอ้างอิง เมื่อรวบรวมรายการอ้างอิงครบถ้วนแล้ว ให้จัดเรียงรายการอ้างอิงตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่ง (หากเป็นเอกสารภาษาไทย) เรียงตามลำดับอักษรของชื่อสกุล (หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ) หรือเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง (หากไม่มีชื่อผู้แต่ง) และแยกเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดเรียงดังนี้

1. การจัดเรียงรายการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย

   จัดเรียงรายการอ้างอิงภาษาไทยโดยยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้

        (1) เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ โดย ฤ ฤา ให้เรียงไว้หลังตัวอักษร ร และตัว ฦ ฦา ให้เรียงไว้หลังตัวอักษร ล เช่น

รวงทิพย์

ฤดี

ลดารัตน์

         

        (2) สระ ให้เรียงไว้ตามรูป ไม่ใช่ตามเสียง ได้แก่ อะ อั อา อำ อิ อี อึ อื อุ อู เอ เอะ เอา เอาะ เอิ เอี เอีะ เอื เอืะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ  เช่น

          ขะเอม

          ชัชวาลย์

          ชำนาญ

           

        (3) เรียงลำดับคำตามพยัญชนะก่อน แล้วจึงลำดับตามรูปสระ เช่น

          กรกต

          กัณต์

          กาญจน์

 

        (4) คำที่มีวรรณยุกต์ เรียงโดยไม่คำนึงถึงวรรณยุกต์ เช่น

          ป้องภัย

          ปองศักดิ์

         

        (5) ตัวเลข และสัญญลักษณ์ ให้เรียงตามเสียงอ่าน เช่น

            ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านน้ำ

            3 ทศวรรษ        

 

        (6) คำย่อให้เรียงไว้ก่อนคำเต็ม เช่น

          ก. สุรางคนางค์

          กชพร หัสดิน

          มาลา คำจันทร์

 

2. การจัดเรียงรายการอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ

   จัดเรียงเอกสารอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ เรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z

        (1) คำที่มีเครื่องหมาย & ให้เรียงตามคำว่า and เช่น

Food & fruit

Food and wine

 

        (2) คำที่ขึ้นต้นด้วย article a, an, the ให้เรียงตามคำถัดไป โดยไม่ต้องคำนึงถึง article เช่น

          Animal science

          The collins encyclopedia of animal biology

          An introduction to animal breeding

 

3.  เรียงรายการที่มีชื่อผู้แต่งคนเดียวไว้ก่อนรายการที่มีผู้แต่งหลายคน เช่น

          กุศล ทองงาม.

          กุศล ทองงาม, และ นิวัติ เชาว์ศิลป์.

Etherton, J.

           Etherton, J., & Gardener, J.

         

4. รายการที่มีชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เรียงตามปีพิมพ์ เช่น

          รุ่ง แก้วแดง. (2559).

          รุ่ง แก้วแดง. (2562).

             Byme, J. (1995).

             Byme, J. (2020).

 

5. รายการที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน และปีพิมพ์เดียวกัน สำหรับเอกสารภาษาไทย ให้เพิ่มอักษร ก, ข, ค, ง ไว้ท้ายปีพิมพ์ และเรียงตามลำดับอักษร  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ให้เพิ่มอักษร a, b, c, d ไว้ท้ายปีพิมพ์ และเรียงตามลำดับอักษร เช่น

          ชวน  หลักภัย. (2535ก).

          ชวน  หลักภัย. (2535ข).

             David, J. (2015a).

          David, J. (2015b).

 

 

Rating

Average: 5 (1 vote)