SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

     SMART มีที่มามาจาก "Self- Monitoring" Analysis and Reporting Technology แปลว่า เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบตัวเอง วิเคราะห์ และรายงานผลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่คอยติดตามผล แจ้งเตือนผู้ใช้งาน และในบางกรณีแนะนำว่าเราควรทำอะไรต่อไป

SMART Technology เกิดจากคำ 2 คำคือ 

SMART ความหมายของราชบัณฑิต หมายถึง ความชาญฉลาด เฉียบคม หลักแหลม ส่วนเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การกระทำที่มีระบบ

ซึ่งสรุปนิยาม SMART Technology เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เกิดสิ่งของฉลาดขึ้น คิดเองได้ โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์

118 ปี กว่าจะกลายเป็น "SMART Technology"

- ปี 1905-1950 จุดเริ่มต้นมาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

- ปี 1965 - 1991 เมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น

- ปี 1998 - 2010 เมื่อ "SMART" ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

- ปี 2011-ปัจจุบัน บทบาทสำคัญของ "SMART Technology"

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ "SMART Technology" 

- ความต้องการทางธุรกิจ  ธุรกิจต้องการผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนทำงานได้อย่างเต็มที่

- ความก้าวหน้าหรือการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ  การค้นพบและพัฒนาที่สำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และการจัดการ นำเทคโนโลยีชนิดต่างๆมาประยุกตืใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

        Internet of things (IOT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา SMART ต่างๆ

ตัวอย่างการใช้งาน Internet of things

- SMART HOME คือ บ้านอัจฉริยะ คือการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัย มีระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบ้าน เช่น ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

- SMART Wearable คือ อุปกรณ์ที่ถูกนำมาออกแบบมาให้สวมใส่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำไปประมวลต่อหรือตอบสนองความต้องการด้านโสตประสาท เช่น SMART Watch , รองเท้าวิ่งที่มีระบบติดตามและการเก็บข้อมูล

         SMART Green Office คือ สำนักงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่โยรวมเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ทำงาน หรือลดขั้นตอนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ดีและเร็วมากขึ้น

จะทำ SMART Green Office ให้สำเร็จต้องคำนึง 4 ปัจจัย ดังนี้

1.People พนักงานในองค์กรจะต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานใหม่ๆ

2.Place พื้นที่ภายในสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดผังภายในสำนักงานให้สอดคล้องกับรูปแบบสำนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป

3.Technology เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในสำนักงานทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ

4.Environment สามารถนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Rating

Average: 5 (1 vote)