SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

     SMART มีที่มามาจาก "Self- Monitoring" Analysis and Reporting Technology แปลว่า เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบตัวเอง วิเคราะห์ และรายงานผลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่คอยติดตามผล แจ้งเตือนผู้ใช้งาน และในบางกรณีแนะนำว่าเราควรทำอะไรต่อไป

SMART Technology เกิดจากคำ 2 คำคือ 

SMART ความหมายของราชบัณฑิต หมายถึง ความชาญฉลาด เฉียบคม หลักแหลม ส่วนเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การกระทำที่มีระบบ