การปรับตัวใช้เครื่องมือ GenAI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

GenAI คืออะไร?

GenAI ย่อมาจาก Generative AI เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โค้ด ฯลฯ โดยใช้โมเดล Machine Learning ที่ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ตัวอย่างเครื่องมือ GenAI

 • สร้างข้อความ: Bard, GPT-3, Jasper
 • สร้างรูปภาพ: Midjourney, DALL-E 2
 • สร้างเสียง: Murf, Resemble AI
 • สร้างวิดีโอ: Synthesia, RunwayML


ประโยชน์ของ GenAI

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ
 • พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ


การปรับตัวใช้เครื่องมือ GenAI

 • ศึกษาและทำความเข้าใจ: เรียนรู้เกี่ยวกับ GenAI ประเภทต่าง ๆ และความสามารถของเครื่องมือแต่ละชนิด
 • กำหนดเป้าหมาย: ระบุงานหรือปัญหาที่ต้องการใช้ GenAI แก้ไข
 • เลือกเครื่องมือ: เลือกเครื่องมือ GenAI ที่เหมาะสมกับงาน
 • ทดลองใช้งาน: ทดลองใช้เครื่องมือ GenAI และเรียนรู้วิธีใช้งาน
 • ประเมินผล: ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จาก GenAI และปรับการใช้งานให้เหมาะสม

ข้อควรระวัง

 • ความถูกต้อง: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ GenAI สร้างขึ้น
 • อคติ: ระวังอคติที่อาจแฝงอยู่ในโมเดล GenAI
 • จริยธรรม: ใช้ GenAI อย่างมีความรับผิดชอบ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/LicChula/videos/802590748340916/

 

Rating

No votes yet