การติดตั้ง Mariadb

1. $sudo apt update
2. $sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
3. $sudo apt install -y software-properties-common
4. $sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
5. เปิด Browser เข้า URL https://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo ตรวจสอบว่าปัจจุบันมี Version อะไรบ้าง
6. $sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] https://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.11.3/ubuntu focal main'
   ใส่ต่าม Version ที่มี
7. $sudo apt update && sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
8. $mariadb --version
9. $sudo systemctl status mariadb
10. $sudo systemctl start mariadb
11. $sudo systemctl enable mariadb
12. $sudo mysql_secure_installation
13. $sudo mariadb -u root -p (หรือ mysql -u root -p)
    MariaDB [(none)]> ALTER USER root@localhost IDENTIFIED BY 'rootpassword';
    MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
    MariaDB [(none)]> exit
14. $sudo mariadb -u root -p (หรือ mysql -u root -p)
ใส่ password ที่พึ่งแก้ไข

Rating

Average: 5 (2 votes)