การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร (Green office)

​​​​​​​สรุปฟังบรรยาย เรื่องการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร (Green office)

ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้จำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ มีคุณสมบัติดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติ และก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

คาร์บอนไดออกไซด์  เกิดจากการเผาใหม้เชื้อเพลิง

บีเทน  เกิดจากการทำปศุสัตว์ นาข้าว อุตสาหกรรมอาหาร

ไนตรัสออกไซด์ เกิดจากปุ๋ยเคมี อุตสาหกรรมไนล่อน

ไฮโดรฟลูออไรคาร์บอน เกิดจากภาคอุตสาหกรรม

เปอฟลูออไรคาร์บอน เกิดจากภาคอุตสาหกรรม

ซัลเฟอร์เอกซะฟูออไรด์ เกิดจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

ไนโตรเจนไดรฟูออไรด์ เกิดจากภาคอุตสาหกรรม

​​​​​​​การปลูกจิตสำนึกในองค์กรเพื่อรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้โดย

1. ปิดไฟในบริเวณที่ไม่มีการใช้งาน และตอนพักกลางวัน

2. เปิดเครื่องปรับอากาศ 25 องศา

3. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมดเมื่อเลิกใช้งานและหลังเลิกงาน

4. จอดรถบริเวณรอบอาคารให้ดับเครื่องยนต์

5. ลดการใช้ขวดพลาสติกและถุงพลาสติกในอาคาร

6. แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้งออกนอกอาคาร

 

Rating

Average: 5 (1 vote)