KM ผู้เกษียณ 2559

ในปี 2559 มีผู้เกษียณราชการเข้าร่วมเปิดใจวัยเก๋า จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล สามารถอ่านได้ในไฟล์นี้ https://drive.google.com/file/d/1aXFWG5bG_FBiFSfoOBO49U1qXu1umIET/view?usp=sharing

2. นางอรศริ ผลกล้า สามารถอ่านได้ในไฟล์นี้ https://drive.google.com/file/d/1oJZnQMQ4S00-Bl9VvQQnVYLFrggGZ_z4/view?usp=sharing

3. นายอนิรุทธ์ พุฒซ้อนดอก สามารถอ่านได้ในไฟล์นี้ https://drive.google.com/file/d/1UCtWZ2IDXQxc24nEr9KZAd4FhW0r1-YI/view?usp=sharing

Rating

Average: 5 (1 vote)