ฐานข้อมูล ScienceDirect 

ฐานข้อมูล ScienceDirect  คือ ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็ม และ เรียกใช้ full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน เว็บไซต์ https://www.sciencedirect.com

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอของฐานข้อมูล ScienceDirect สามารถค้นหาแบบ Quick Search ได้ดังนี้

1.  ใส่ข้อมูลลงในช่องว่างเพื่อสืบค้นข้อมูล

–  Keywords  หมายถึง  ค้นจากชื่อเรื่อง, บทคัดย่อ, คำสำคัญ

–  Author หมายถึง  ผู้แต่ง

–  Journal/book Title  หมายถึง  ชื่อวารสารและชื่อหนังสือ

–  Volume  หมายถึง  ปีที่

–  Issue หมายถึง  ฉบับที่

Page หมายถึง หน้า