การปรับตัวใช้เครื่องมือ GenAI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

GenAI คืออะไร?

GenAI ย่อมาจาก Generative AI เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โค้ด ฯลฯ โดยใช้โมเดล Machine Learning ที่ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ตัวอย่างเครื่องมือ GenAI

  • สร้างข้อความ: Bard, GPT-3, Jasper
  • สร้างรูปภาพ: Midjourney, DALL-E 2
  • สร้างเสียง: Murf, Resemble AI
  • สร้างวิดีโอ: Synthesia, RunwayML


ประโยชน์ของ GenAI