การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

สรุป การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดยมีการจัดต่อเนื่อง ทุกปีและหมุนเวียนกัน ในการเป็นเจ้าภาพการสัมมนา เวทีนี้นับเป็นการสัมมนาระดับชาติเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานกลุ่มงาน ที่เกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนางานในวิชาชีพ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

    การสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 35 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงาน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว” หรือ Agile library: the adaptive learning agent ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ ณ อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยการบรรยายหัวข้อต่างๆ ในการสัมมนา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบริหารงานในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Agile organization” ภายใต้บริบทของห้องสมุด หลังจากที่องค์กรทั้งหลายโดยเฉพาะห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งจากการถาโถมของนวัตกรรมสมัยใหม่ (Innovation) การปรับเปลี่ยน (Transformation) และการจู่โจม (Disruption)  ล้วนผลักดันให้องค์กรต่างๆ ไม่สามารถหยุดนิ่งได้อีกต่อไป ดังนั้นทางเดียวที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอด คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ หรือวิธีการดำเนินงานแบบเดิม สู่วิธีการแบบใหม่

    แนวคิดและการบริหารงานแบบ Agile จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยยกระดับองค์กรให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว มุ่งเน้นการสื่อสารในทีมงานใน และปรับปรุง พัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งการปรับตัวอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดนี้ จะช่วยนำพาให้องค์กรพร้อมที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

 

Rating

Average: 5 (1 vote)