สรุปการฟังบรรยาย การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน และการลงรายการบรรณานุกรม

 การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนม้ติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน

    ห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน  เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยครูในโรงเรียนจัดการเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดได้ง่ายขึ้น โดยทำอย่างจะอยู่ในระบบเดี่ยวกันหมดเลย ตั้งแต่การลงบรรณานุกรม การยืมคืน การสมัครสมาชิก สถิติผู้เข้าใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานได้ง่ายขึ้น

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย

1 การจัดการและการบริหารระบบ เป็นส่วนงานสำหรับ ผู้ใช้งานใช้ในการบริหารจัดการระบบงานห้องสมุดเบื้องต้น

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด เป็นส่วนงานสำหรับผู้ใช้งาน ใช้ในการลงรายการทรัพยากรห้องสมุด

3. งานบริการยืม - คืน เป็นส่วนงานสำหรับผู้ใช้งาน ใช้ในการ บริการยืม - คืนทรัพยากรห้องสมุด และการจัดการเกี่ยวกับสมาชิกห้องสมุด

4. งานสถิติและรายงาน เป็นส่วนงานสำหรับผู้ใช้งาน ใช้ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของห้องสมุด

5.งานสนับสนุน เป็นส่วนงานสำหรับผู้ใช้งาน ใช้ในการสั่งพิมพ์งานต่าง ๆ ของห้องสมุด

6. การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการสืบค้นทรัพยาการห้องสมุดที่มีอยู่ในห้องสมุด และแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรม

การลงรายการบรรณานุกรม

 เป็นภารกิจที่สำคัญของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสร้างระเบียบรายการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ

 การลงรายการที่ถูกต้อง ครบถ้วย เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงรายการต่าง ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ

แบ่งตามประเภทของวิชาหลัก 10 หมวด ดังนี้

000  เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป

100  ปรัชญา

200  ศาสนา

300 สังคมศาสตร์

400 ภาษาศาสตร์

500 วิทยาศาสตร์

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

700 ศิลปะ

800 วรรณคดี

900 ประวัติศาสตร์

โดยจะต้องติดตั้งโปรแกรม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น3 สามารถดาวน์โหลดฟรี ในเว็บไซส์ของ สพฐ.

 

Rating

Average: 5 (1 vote)