กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) PSU GAFE Email

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) PSU GAFE Email โดยฝ่ายไอทีหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 26 มกราคม 2558

1. เปิดใช้งานอีเมล @psu.ac.th โดยไปที่ http://webmail.psu.ac.th กดปุ่ม Password Setting ดังภาพ

2. แก้ไขรหัส PSU Passport ให้สังเกตคอลัมน์ด้านขวามือต้องเป็นสีเขียวทั้งหมด จึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ ดังภาพ