การดำเนินการจัดทำ TOR for OAR และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

บุคลากรสำนักวิทยบริการมีการดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล IDP 

โดยมีการดำเนินการดังนี้

1.บุคลากรจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในระบบ TOR for OAR  และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDPประจำปี  (เดือนมิ.ย.)

2.หัวหน้างานตรวจสอบข้อตกลงการปฏิบัติงาน TOR  และการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ของบุคลากร (เดือนมิ.ย.)

6 เดือน 

3. บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน LU ,รายงานผลการพัฒนาตนเอง,รายงานสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาจากการอบรม (เดือนธ.ค)

4.หัวหน้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน LU ,ผลการพัฒนาตนเอง,ผลการเรียนรู้และผลการพัฒนาของบุคลากร (เดือนธ.ค-ม.ค.)

1 ปี

5. บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน LU ,รายงานผลการพัฒนาตนเอง,รายงานผลการเรียนรู้และสัมฤทธิ์ผลการพัฒนา(เดือนพ.ค.-มิ.ย)

6.หัวหน้าประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร,ประเมินผลการพัฒนาของบุคลากร IDP2,ประเมินสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาของบุคลากร (เดือนมิ.ย)

7. งาน HR สรุปผลการประเมินและผลการพัฒนาของบุคลากรสำนักวิทยบริการ IDP3 เข้าคณะกรรมการประจำส่วนงาน(เดือนก.ค.)

8. ทบทวนและวางแผนการพัฒนาบุคลากร

9. สิ้นสุดกระบวนการ

 

ระบบ TOR for OAR

https://secret.oas.psu.ac.th/tor_oar/work/add?id=Y4NjZ2aJZV5kgGRmaYo=

ระบบพัฒนาและประเมินการพัฒนาบุคลากร https://secret.oas.psu.ac.th/human/auth

 

Rating

No votes yet