โครงการพัฒนานวัตกรรม innovation challenge 2023

 

โครงการพัฒนานวัตกรรม innovation challenge 2023

นวัตกรรม (Innovation) คืออะไร?หลายๆท่านมีความเข้าใจและตีความหมายของคําว่า “นวัตกรรม” หรือ “Innovation” ที่แตกต่างกันออกไป

บางองค์กรกลัวและไม่กล้าที่จะเปิดรับเอา Innovation เข้ามาใช้ในการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ตัวองค์กรมีอยู่ เพราะยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่า “นวัตกรรม” อย่างแท้จริง

การนํา Innovation เข้ามาใช้นั้น ก็เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านกระบวนการทํางาน แนวคิดการพัฒนา และสินค้าและบริการอย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ให้ความหมายหรือนิยามคําว่า “นวัตกรรม” หรือ “Innovation” ดังนี้                       กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วย

นวัตกรรม คือ ความคิด การกระทำ หรือวัตถุ ใหม่ ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคน หรือหน่วยอื่น ๆ

ดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ๆดังต่อไปนี้

1. สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อนเลย

2. สิ่งใหม่ที่เคยทำมาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่

3. สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม

นวัตกรรม (Innovation) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

• นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

สรุปได้ว่า นวัตกรรม คือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ที่มีอยู่และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนา ต่อยอด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กร

innovation challenge คือ ความท้าทายเชิงนวัตกรรม

การที่ได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ มีโครงการนวัตกรรมเสนอมากมายแต่จะยกตัวอย่างมา 2 ชิ้น 

         1. คนอ่านคน (JFK Human Library) คือ หนึ่งในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตของหอสมุดจอห์น เอฟเคเนดี้ ที่มุ่งสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ในตัวเอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวเราแก่ผู้อื่น ห้องสมุดเชื่อว่าทุกคนคือหนังสือเล่มหนึ่งที่สามารถเปิดอ่านได้ อันจะยังประโยชน์สู่สังคมต่อไปซึ้งได้รางวัลชนะเลิศ ประเภท “Service Innovation” หรือ “วิทยาการบริการ”คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างของการบริการ และกระบวนการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นการคิดค้นบริการ(สินค้า) ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค/ลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อเสนอในเชิงบริการควบคู่กับตัวสินค้า เช่น การใช้ ICT มาบูรณาการสร้างความหลากหลายของบริการ เพื่อตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยรูปแบบต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://humanlibrary.oas.psu.ac.th/

2.การควบคุมติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุดผ่านระบบติดตามหนี้สิน สำนักวิทยบริการ พัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุมจำนวนหนี้ที่เกิดจากการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดให้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้ โดยหน้าที่ของระบบสารสนเทศนี้จะทำการส่งข้อมูลสมาชิกบุคคลภายในประเภทนักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างกับห้องสมุดไปยังงานทะเบียน วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ทางผู้ดูแลได้ทำการระงับสิทธิ์การลงทะเบียนของนักศึกษาเหล่านั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะทำการชำระหนี้สินเสร็จสิ้น นอกจากนี้ตัวระบบยังรองรับการติดตามทวงหนี้สินผู้ใช้อีกด้วย ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภท Process Innovation) Process Innovation คือ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) คือ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (CAD/CAM) ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ https://ideatank.oas.psu.ac.th/alist/debtlist/

อ้างอิง https://paigehr.files.wordpress.com/2017/03/img_7744-1.jpg

 

Rating

Average: 1 (1 vote)