การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งใหม่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) โดย อํานาจ สุคนเขตร์ งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2554

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3.7 (3 votes)