การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

       การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี 

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building โดยมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT analysis วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ บ่อแสนวิลล่า จ.พังงา สรุปการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้ 

       SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness โอกาสOpportunity และภัยคุกคามThreat มากำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร

      1. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้เทคนิค SWOT analysis วิเคราะห์องค์กร

                  - structure โครงสร้าง เช่น คำสั่ง โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน

                  - system ระบบ มีระบบที่ชัดเจน ผ่านการรับรองมาตราฐาน

                  - style รูปแบบ การทำงานเป็นทีม ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย

                  - staff (specialist) ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

                  - skill ความเชี่ยวชาญ ฝีมือ เช่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา 

                  - stratege กลยุทธ์ มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

                  - shared values ค่านิยมร่วม คือบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

                  - man คน คือมีทีมบุคลากรที่ีมีศักยภาพ บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม

                  - money การเงิน เช่น ใช้จ่ายเงินตามระเบียบ การจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามแผนงาน แผนค่าใช้จ่าย

                  - material วัสดุ สิ่งของ เช่น มีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ และได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม

                  - management การจัดการ มีการผ่านการรับรองมาตราฐาน มีระบบที่เข้มแข็ง การสร้างการมีส่วนร่วม มีภาคีเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย และหอสมุดต่างๆ               

      2. การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม โดยใช้เทคนิค SWOT analysis

                  - policy นโยบาย ได้รับการยกระดับการบริการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย                                    

                  - economic เศรษฐกิจ สร้างรายได้

                  - social สังคม ประชาชนทั่วไป ร่วมถึงผู้ใช้บริการภายใน ได้รับการบริการต่างๆ ของหอสมุดฯ ได้รวดเร็ว ได้อย่างไว้วางใจและเชื่อถือได้

                  - Technology เทคโนโลยี มีเครือข่าย internet ที่ครอบคลุม เข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 

                                                                               รูปที่ 1-2 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT

   

Rating

No votes yet