ติดตั้ง php sqlsrv

1. ตรงสอบ version ของ php
    $php -v
    PHP 7.4.3-4ubuntu2.19 (cli) (built: Jun 27 2023 15:49:59) ( NTS )
    Copyright (c) The PHP Group
    Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
        with Zend OPcache v7.4.3-4ubuntu2.19, Copyright (c), by Zend Technologies|
2. ติดตั้ง sqlsrv และ pdo_sqlsrv
    php8
        $sudo pecl install pdo_sqlsrv