สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและ ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และสายงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรในแวดวงห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่างๆ ได้พบปะ ปรึกษาหารือ และต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การปรับ Mindset ของห้องสมุด ที่บทบาท และคุณค่าที่เปลียนไป ของห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดจะไม่มีวันตาย อาจสร้างรายได้กับห้องสมุด โดยการเปิดร้านกาแฟ  ห้องสมุด ที่เป็นมากกว่าห้องสมุด จัด Event ที่สําคัญๆ  ต้องทําให้ห้องสมุด เป็นที่ที่น่ามาที่สุดสถานที่รวมความรู้ และความบันเทิงของผู้คน ต้องทําให้ห้องสมุด เป็นที่ใช้เวลาได้นานที่สุดถือเป็นค่าการตลาดที่คุ้มค่ามาก

 

Rating

Average: 5 (1 vote)