การค้นโดยใช้คำนำหน้า หน้าจอ OPAC

การค้นโดยใช้คำนำหน้า

การค้นโดยระบุ คำนำหน้า (Prefix) เพื่อบอกประเภทการค้น
ให้กับระบบนั้นจะทำให้การค้นหารวดเร็วขึ้นและได้ผลการค้นหาที่ตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น โดยรูปแบบการใช้งานคือ 

Prefix คำค้น

ตัวอย่าง ต้องการค้นชื่อเรื่องที่มีคำว่า "การเมือง" ให้พิมพ์ว่า ti=การเมืองในช่องการค้นหา ดังนี้

                                ภาพที่ 1 การป้อนคำค้น

ผลลัพธ์ในการค้นหา ก็จะปรากฏรายการหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการ

                                             ภาพที่ 2 รายการทรัพยากรที่ต้องการ
 

หรือผู้ใช้บริการรู้ชื่อผู้แต่งก็สามารถค้นหาได้ เช่น “คณิน บุญสุวรรณ” ให้พิมพ์คำว่า au:คณิน บุญสุวรรณ ดังนี้

                                       ภาพที่ 3 การป้อนคำค้นด้วยชื่อผู้แต่ง  

ผลลัพธ์ในการค้นหาด้วยชื่อผู้แต่ง ก็จะปรากฏรายการหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการ

                       ภาพที่ 4 การป้อนคำค้นด้วยชื่อผู้แต่ง
โดยความหมายของคำนำหน้า (prefix) ของระบบมีดังนี้
1. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
2. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
3. au: คือ ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)
4. au= คือ ผู้แต่ง(คำสำคัญ)
5. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
6. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
7. su: คือ หัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)
8. su= คือ หัวเรื่อง(คำสำคัญ)
9. lc: คือ เลขเรียก LC
10
. nc: คือ เลขเรียก NLM
11
. dc: คือ เลขเรียก Dewey
12
. loc: คือ เลขเรียก Local
13
. bn: คือ เลข ISBN
14
. sn: คือ เลข ISSN
15
. bib= คือ เลข Bib
16
. bar: คือ รหัส
17. se: คือ ชื่อชุด(คำขึ้นต้น)

18. se= คือ ชื่อชุด (คำสำคัญ)
19. all= คือ ไม่กำหนด
20. jn: คือ ชื่อวารสาร(คำขึ้นต้น)
21. jn= คือ ชื่อวารสาร(คำสำคัญ)
22. yr= คือ ปีที่พิมพ์
23. ta= คือ tag ที่ผู้ใช้กำหนด

โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้คำนำหน้าเหล่านี้ เพื่อใช้ในการสืบค้นหน้า OPAC ได้

 

 

 

Rating

Average: 5 (1 vote)