ตรวจสอบยอดมิเตอร์

 

ตรวจสอบยอดมิเตอร์

สำนักวิทยบริการ มีเครื่องถ่ายเอกสารทีใช้บริการให้กับคณะ หน่วยงาน ภายในและภายนอก จำนวน 4 เครื่อง  ดังต่อไปนี้

1.เครื่อง Multifunction injet 4 สี Riso 9150

2.เครื่อง Ricoh 8210

3.เครื่อง Ricoh 5200

4.เครื่อง 1230

ซึ่งเครื่องทั้ง 4 เครื่องนี้ เราใช้ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน ผลิตเอกสารเพื่อจัดเก็บค่าบริการ และบริการให้กับฝ่ายหอสมุดฯ และสำนักงานบริหาร เมื่อมีการบริการหลาย ๆ อย่าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแยก และจดค่ามิเตอร์เป็นเครื่อง ๆ ไป และยังจะต้องแยกมีการแยกหลักฐานในการตั้งเบิกให้กับทางร้าน/บริษัท ทางหน่วยงานมีการแยกค่ามิเตอร์เป็นรายเดือน/ต่อเครื่อง ดังนี้

-เครื่อง Multifunction injet 4 สี คิดค่ามิเตอร์ หน้าละ .21 บาท

-เครื่อง Ricoh 8210 คิดค่ามิเตอร์หน้าละ .21 บาท

-เครื่อง Ricoh 5200 ถ้าขาว- ดำ คิดค่ามิเตอร์หน้าละ .40 บาท / แต่ถ้าเป็นสี คิดหน้าละ 5.50 บาท

-เครื่อง 1230 คิดค่ามิเตอร์หน้าละ .21 บาท

               ในแต่ละครั้งที่มีการใช้บริการถ่ายเอกสาร ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตเอกสาร จะเป็นผู้บันทึกในตารางการใช้บริการ ว่าเท่าไร เป็นค่าบริการของเอกสารคำสอน หรือเก็บค่าบริการ หรือทั่วไป แล้วมายืนยันยอดการถ่ายเอกสารกับร้านค้าอีกครั้ง เมื่อครบเดือน (ว่ามีกระดาษเสียจากการใช้บริการเท่าไร ในส่วนนี้ ทางบริษัทจะรับผิดชอบ) เมื่อยอดตรงกันแล้ว เราก็ต้องให้ทางบริษัทแยกหลักฐาน ถ้าแต่ละเครื่องมีการใช้ค่าบริการหลายอย่าง เช่น 1 เครื่องมีการถ่ายเอกสาร บริการ 3 อย่าง เช่น ถ่ายเอกสารผลิตเอกสารคำสอน ผลิตเอกสารเก็บค่าบริการ ผลิตเอกสารให้กับหน่วยงาน เราก็ต้องแยกหลักฐานของเครื่องนั้น เป็น 3 ยอด

               ถ้าในการแยกบิลออกเป็น 3 ยอดแล้ว และแต่ละยอด จำนวนเงิน ไม่ถึง 1,000.-บาท ทางหน่วยงานก็ต้องสำรองเงินจ่ายให้กับทางบริษัท และนำมาเบิก โดยใช้เบิกตาม ระเบียบพัสดุ ใน ม.ว 119

 

 

Rating

No votes yet